مهلت ارسال مقاله :  30 آبان ماه 1397

اعلام نتایج داوری : همزمان با ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 5 آذر ماه 1397

زمان برگزاری : 15 و 16  آذر ماه 1397