مهلت ارسال مقاله :  15 شهریور  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : همزمان با ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 22 شهریور ماه 1398

زمان برگزاری : 28 و 29  مرداد ماه 1398