تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقاله :  15  اسفند  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 20 اسفند  ماه 1398

زمان برگزاری : 22 اسفند  ماه 1398