هزینه ثبت نام :

 

Ø      هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری 200 هزار تومان(ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامی است)

Ø      هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی حضوری  250 هزارتومان

Ø      هزینه ثبت نام آزاد حضوری  300هزارتومان

 

·         هزینه ثبت نام دانشجویی غیر حضوری  115هزارتومان(ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامیاست)

·         هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی غیرحضوری 150هزارتومان

·         هزینه ثبت نام آزاد غیرحضوری 170هزارتومان

 

هزینه ثبت نام برای مقاله دوم به بعد به ازای هر مقاله 65 هزارتومان

هزینه مقالات در صورت پذیرش مقاله وبعد از اعلام نتایج داوری اخذ خواهد شد در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.