آدرس:

 

 

تهران.  اوین- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

 

زمان برگزاری همایش:

 

4 بهمن ماه  1398