مسیر از پایانه مسافربری همدان  به سمت مرکز آموزش فنی و حرفه ای مریانج:

 

 مسیر از میدان امام خمینی  به سمت مرکز آموزش فنی و حرفه ای مریانج: