آدرس:

 

 

تهران.  اوین- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- سالن همایش های بین المللی دانشگاه

 

زمان برگزاری همایش:

 

22 اسفند ماه  1398