ردیف

نام ونام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر ساراوانان موساییاه

دانشگاه مالتی مدیا

2

دکترمورالی رامان

دانشگاه مالتی مدیا

3

دکتر پاتریک سوه چین هوی

دانشگاه مالتی مدیا

4

دکتر ناهاریاه بنت جعفر

دانشگاه مالتی مدیا

5

دکتر گویندان مارتاندان

دانشگاه مالتی مدیا

6

دکتر پیتر وود

دانشگاه مالتی مدیا

7

دکتر سارا حسینیان

دانشگاه استنفورشایر

8

دکتر بهنام فرخی

دانشگاه استنفورشایر

9

دکتر جواد معصومی

دانشگاه علوم و تحقیقات

10

دکتر محمد حسین فروزانفر

دانشگاه صنایع و معادن

11

دکتر آناهیتا صالح

دانشگاه امام رضا

12

دکتر حمید رضا احمدیان

دانشگاه آزاد

13

دکتر مسعود نوری

دانشگاه آزاد

14

دکتر فاطمه سلیمانی

دانشگاه علوم تحقیقات

15

دکتر سعید بهجت

دانشگاه تربیت مدرس

16

دکتر سید اکبر ساداتی

دانشگاه تهران

17

دکتر مهدی باغبان

دانشگاه سمنان

18

دکتر شهرام رئیسی دهکردی

دانشگاه اصفهان

19

دکتر قباد رمضانی

دانشگاه آزاد

20

سیدمحمود مرتضوی هشترودی

حوزه علمیه

21

دکتر سیدعلی مثنیایی زارع

دانشگاه آزاد

22

دکتر بلال پناهی

دانشگاه پیام نور مراغه

23

دکترمحمد سلیمانی

دانشگاه آزاد

24

دکتر الهه شیعه زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

25

دکتر میثم کاویانی

دانشگاه آزاد

26

دکتر محمد باباخانی

دانشگاه مفید

27

دکتر مژده هدایتی فرد

دانشگاه تربیت مدرس

28

دکتر سیدمحمدرضا حسینی

دانشگاه امام صادق

29

دکتر پیمان اکبری

دانشگاه آزاد

30

دکتر علیرضا سروش

تربیت مدرس

31

دکتر سعید کیانی

دانشگاه داکوتای شمالی

32

دکتر فاطمه آموسی

دانشگاه آزاد

33

دکتر زهرا قاسمی

دانشگاه آزاد شهررضا

34

دکتر یاشار سلام زاده

موسسه عالی فارابی

35

دکتر ولی اله پورمعزریرجی

دانشگاه آزاد بابل

36

دکتر سمیرا پور

دانشگاه فردوسی مشهد

37

سیدمهدی احمدی بالادهی

دانشگاه آزاد

38

دکتر مهدی نبی پور

دانشگاه سمنان

39

محسن یعقوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

40

دکتر امید بهارستان

دانشگاه یزد

41

دکتر مرتضی اکبری

دانشگاه آزاد

42

دکتر حسن خوبیاری

دانشگاه تهران

43

دکتر مجید عموزاده خلیلی

دانشگاه پیام نور

44

دکتر بهنام رزاق منشی

دانشگاه آزاد

45

دکتر فرانک صفری

دانشگاه یزد

46

دکتر سیامک حبیبی

دانشگاه آزاد

47

دکتر عامر نجم آبادی

دانشگاه تهران

48

دکتر پیمان اکبری

دانشگاه اصفهان

49

حامد کرد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

50

دکتر مسعود نوری

دانشگاه آزاد

51

دکتر عمادالدین قاضی

دانشگاه آزاد قزوین

52

دکتر بهاره بنی طالبی

دانشگاه آزاد

53

دکتر مجید رستمی

دانشگاه بوعلی سینا

54

دکتر محمدتقی طغرایی

دانشگاه تهران